header gerard nieuw

Door middel van deze serie columns die eerst in Kerknieuws verschijnen wil de Taakgroep Vieren vooral ook info geven over alles wat te maken heeft met onze ‘eredienstvaardigheid’.
Hoe ziet onze eredienst er uit en wat gebeurt er voorafgaand en tijdens de dienst.
Welke ‘orde’ volgen wij daarin en waarom ?
Zo gaan wij stap voor stap door de dienst om elkaar ten dienste te zijn bij ons vieren.
De orde van dienst voor onze geloofsgemeenschap volgt onderstaand ritme:


TOENADERING

• Orgelspel
• Welkom en mededelingen
• Kaarsen worden aangestoken
• Eerste Psalm / aanvangslied (staande):
• Stilte
Bemoediging
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer
Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Drempelgebed
Voorganger .............
• Lied
Naar keuze: inleiding
Kyriëgebed
Voorganger:...... zo bidden wij zingend…..- Kyrië
• Gloria of Loflied:
Mogelijk een moment met de kinderen


RONDOM HET WOORD

Groet
Voorganger: De Heer zij met u
Allen: OOK MET U ZIJ DE HEER
Gebed
• Lezingen, afgewisseld met liederen
• Lofprijzing
• Mogelijk een moment met de kinderen
Uitleg en Prediking
• Lied / orgelspel / geloofsbelijdenis --
• Kinderen komen terug van de kindernevendienst
• Overgang naar de Viering van de Maaltijd van de Heer


GEBEDEN EN GAVEN

• Diaconale en pastorale mededelingen
• Dankgebed – voorbeden – stil gebed – gebedsresponsies
• Onze Vader -
• Inzameling van de gaven
• Slotlied staande


WEGZENDING EN ZEGEN

• Voorganger: zegen
• Allen: Amen
• Het doven van de tafelkaarsen
• Uitleidend orgelspel