header gerard nieuw

Beknopt overzicht met links naar contact pastores e.d. zie>>>

In gesprek over de Doop

De geboorte van een kind is voor als ouders een aangrijpend en kwetsbaar moment in het leven. Ze hebben er maandenlang naar toegeleefd. Gevoelens van vreugde, maar ook spanning en misschien wel van zorg wisselden elkaar af. Het is een wonder om als ouders een kindje te mogen ontvangen. Je mag zeggen: het is een Godswonder. Ouders die geloven dat God hun dit jonge leven heeft toevertrouwd, zullen met elkaar ook een gesprek hebben over de doop van hun kind.doop12

Deze website-pagina's willen voor hen een ondersteuning zijn bij het nadenken en praten over de doop.

doopvontEr zijn drie delen. Het eerste deel gaat over de oorsprong en de betekenis van de doop. Ook zal worden stilgestaan bij de overweging of men het kind laat dopen op jonge leeftijd, of dat het beter is te wachten tot het volwassen is, opdat het zelf kan beslissen of het gedoopt wil worden.

In het tweede deel worden de ouders voorbereid op het doopgesprek en de inhoud van de doopdienst. Ze krijgen informatie over de gang van zaken in de doopdienst en de mogelijkheden die er zijn om zelf ook invulling te geven aan deze dienst.

Het derde deel gaat over de geloofsopvoeding en de mogelijkheden die er in onze kerkelijke gemeente zijn. Daarnaast bevat het een overzicht van materialen die ouders bij de geloofsopvoeding zou kunnen gebruiken.

We hopen, dat onderstaand verhaal mag bijdragen aan het gesprek over de doop van het kind.

De kerkenraad en predikanten van de Protestantse Gemeente te Roden-Roderwolde