1.3. De doop als sacrament

Naast de gangbare kerkdiensten kennen we diensten met een bijzonder karakter omdat er een sacrament gevierd wordt. Een sacrament is een heilig gebeuren. Met behulp van symbolen wordt uitgebeeld en kenbaar gemaakt hoe Gods heil tastbaar aanwezig is. In onze kerk kennen we twee sacramenten: de doop en het avondmaal.

1.4. De betekenis van de doop

doop13Wie gedoopt wordt krijgt een teken. Een teken van God. God geeft aan dat dit kind bij Hem hoort, dat het Zijn kind is en dat het voor aitijd bij Hem mag horen. De naam van dit kind wordt verbonden met de naam van God. Zo zijn ze aan elkaar verbonden en niets of niemand kan dit Verbond ongedaan maken. In dat Verbond mag het kind opgroeien in geloof, hoop en liefde, omringd door jullie als ouders, de andere naaste familieleden en ook de gehele geloofsgemeenschap.
Er wordt gedoopt met water. Het water heeft dan ook een aantal symbolische betekenissen die we in de bijbel terugvinden. Die betekenissen spelen een belangrijke rol bij de doop. Als we net als in het scheppingsverhaal bijna ten onder gaan in het kolkende water is God midden in die dreigende massa bezig om ruimte en orde te scheppen om te kunnen leven. Ook in het verhaal van Noach geeft God ons een teken dat het leven behouden blijft.
In het verhaal over de uittocht uit Egypte biedt de doortocht door de droge rivierbedding het volk Israël de mogelijkheid om het beloofde land, de vrijheid, te bereiken.
Bij Johannes de Doper komen de mensen uit het water om een nieuw leven te beginnen.
Gedoopt zijn met water is gaan door de diepste diepten in de belofte van een nieuw begin, een nieuw leven en een nieuwe aarde.doopkrs Naast het water kent de doop nog andere symbolen:
* De doopkaars die verwijst naar het nieuwe leven door de doop, zoals Jezus is opgestaan uit de dood. Verbonden zijnde met Jezus kunnen we licht en warmte verspreiden.
* Ook het binnendragen in de kerk is een symbolisch gebeuren. Gedoopt worden is binnengebracht en opgenomen worden in de gemeente van Christus.

1.5. De doop in de kerkgemeenschap

In de protestantse kerk wordt de doop gevierd in het midden van de gemeente, in een gewone zondagse eredienst. De gehele kerkelijke gemeenschap gaat om jullie als ouders heen staan. Jullie kind gaat behoren tot deze geloofsgemeenschap. 

Daardoor neemt de kerkelijke gemeente ook bepaalde plichten op zich door ervoor te zorgen dat deze gemeente een plek moet zijn waar iedere gedoopte zich thuis voelt en persoonlijk gekend weet. Zij belooft daarbij dat de gemeente de ouders zal steunen bij de geloofsopvoeding. Daarnaast worden door het aanbieden van de kindernevendienst, de kerkschoolgezinsdiensten, de basiscatechese, catechesegroepen, jongerendiensten, etc. aan het kind zelf mogelijkheden geboden tot geloofsopvoeding.