2.3. De doopdienst, de liturgie en de doopvragen aan de ouders en de gemeente. 

Na de tekst en de uitleg, de preek, ziet de dienst er als volgt uit:

Dienst van Doop en Gebed

doopkrtDe dopelingen worden binnengebracht.
De gemeente zingt een lied.
Het doopgebed wordt gezegd- of gezongen.
Woorden bij de doop (waarin wordt uitgesproken wat de kerk en de ouders met de doop van hun kind bedoelen)
De gemeente zingt een dooplied.
De voorganger vraagt om rond de doopouders en de kinderen te gaan staan om horend bij de Opgestane, in gemeenschap met de kerk van alle plaatsen en tijden ons geloof staande te belijden. 
Een geloofsbelijdenis wordt uitgesproken of gezongen


Afleggen van de Doopbelofte 

We hebben uitgesproken dat wij geloven in God ,de Vader en in Jezus Christus zijn Zoon en in de Heilige Geest. Levend in dat geloof, wil ik jullie vragen:

(Hier volgt een voorbeeld van de doopvragen)
- Vertrouwen jullie er op dat jullie en je kinderen geborgen zijn in de handen van God?
- Zoeken jullie houvast bij Jezus van Nazareth, de man naar Gods hart / die heeft laten zien dat God liefde is?
- Willen jullie bij al wat je doet, je laten inspireren door de Geest van God, zoals die in Jezus zichtbaar geworden is?
- Beloven jullie je kind dagelijks voor te gaan in liefde, trouw en gerechtigheid en het geloof, hoop en liefde te Ieren en het te laten opgroeien in zijn gemeenschap, opdat het eenmaal zal kunnen beamen wat met de doop gegeven is?
Wat is daarop jullie antwoord?

BEDIENING VAN DE DOOP
Daarna zingen we staande een lied

BELOFTE VAN DE GEMEENTE
De predikant spreekt tot de gemeente de woorden: doopdienst
"Gemeente van Christus, nu in ons midden de doop is bediend, worden wij allen opnieuw bepaald bij de onze opdracht om aan de kinderen in ons midden door te geven waaruit wij leven. Wilt u beloven de ouders en hun kinderen te bewaren bij de gemeente en mee te werken aan de opbouw daarvan tot een huis van levend geloof en waarachtige dienst waarin ook de kinderen zich thuis kunnen weten?"
De gemeente antwoordt: " Ja dat beloven wij". De voorganger sluit af met "Amen".

De doopkaarsen worden uitgereikt, zo mogelijk door één van de familieleden.
Daarna worden de dank- en voorbede en het Onze Vader gebeden, de gaven worden ingezameld en staande worden het slotlied gezongen en wordt de zegen uitgesproken.

2.4. De bijdrage van de doopouders aan de dienst

Tijdens de dienst zijn er verschillende mogelijkheden voor de doopouders om een bijdrage te leveren aan de dienst, bijvoorbeeld door
- het lezen van een bijbelgedeelte
- het voorlezen van een gedicht of lied
- het lezen van gebeden
- een tekening te maken
- actieve deelname van andere familieleden, b.v. uitreiken van de doopkaars
.