header gerard nieuw

5. De huwelijksdienst

Vooraf
De inhoud van de trouwdienst is niet definitief vastgelegd dus kun je als paar zelf de inhoud en de vorm mede bepalen in overleg met de predikant. Er kan uit verschillende mogelijkheden worden gekozen. Doelstelling is om de dienst zoveel mogelijk een persoonlijk karakter te geven, passend bij jullie als bruidspaar.

Openingsgebed
Het openingsgebed is allereerst een dankgebed. Jullie zijn blij met deze dag en zijn dankbaar dat jullie dit samen met alle betrokkenen mogen vieren. Ook vraagt de predikant om een zegen over deze dienst.

Schriftlezingen
De bijbel biedt allerlei mogelijkheden om voor jullie passende teksten te vinden. De predikant helpt jullie daarbij.

Woorden bij het huwelijk
In de inleiding wordt de betekenis van het huwelijk uitgelegd. Ook wordt er gewezen op de verantwoordelijkheden ten opzichte van elkaar.
Voor de inleiding op de huwelijksbevestiging en de formulering van de vragen zijn verschillende mogelijkheden. In het gesprek met de predikant zullen die aan de orde komen en kunnen jullie zelf bepalen welke jullie het meest aanspreken.

ringen3De ringwisseling kan plaatsvinden op het gemeentehuis of in de kerk. Als teken van trouw geven de partners elkaar de ring.
De zegening: 
Jullie ontvangen de zegen geknield op een bank.

Uitreiking van de huisbijbel
Na de inzegening van jullie huwelijk wordt door de ouderling van dienst de huisbijbel aangeboden.

Gebeden
Mogelijk kunnen jullie in overleg met de predikant nadenken over wat jullie graag in de gebeden aan de orde willen stellen. Daarbij kunnen jullie denken aan:

- dank dat jullie samen verder mogen gaan
- dank voor de belofte van de Heer dat Hij met jullie meegaat
- een voorbede voor andere direct betrokkenen
- een goed doel waarbij jullie betrokken zijn.

Keuze van de liederen
Jullie kunnen zelf vooraf aan de predikant aangeven welke liederen je graag wilt zingen. In overleg met de predikant wordt de definitieve keuze gemaakt.

Avondmaalsviering
Wanneer jullie dat willen, kan een avondmaalsviering worden gehouden.

Collecte
Jullie kunnen zelf een goed doel kiezen, waaraan de opbrengst van de collecte wordt besteed. Op deze wijze kunnen jullie je betrokkenheid bij de kerk, de samenleving of een ander doel kenbaar maken. Wanneer er niet een bijzondere bestemming gekozen wordt, is de collecte bestemd voor de kerk.

Een actieve deelname aan de dienst
De predikant zal ervoor zorgen dat jullie huwelijksdienst een persoonlijk karakter krijgt. Jullie hebben dus zowel inhoudelijk als wat betreft de uitvoering allerlei mogelijkheden om mede invulling te geven aan en actief te zijn in de huwelijksdienst, bijvoorbeeld door
- zelf de lezingen te laten verzorgen of dat door familieleden of bekenden te laten doen;
- een gedicht of een andere tekst voor te lezen;
- bij te dragen aan de gebeden.
- muzikale bijdrage van een familielid

Kinderen in de dienst
Oudere kinderen van de partners kunnen bijdragen aan de dienst, bijvoorbeeld door het lezen van een tekst of een gedicht.
Over de aanwezigheid van heel jonge kinderen is het gewenst overleg te hebben met de predikant.