header gerard nieuw


Organisatie - Werkgroepen

Een aantal diakenen is lid van een werkgroep. In de Taakgroep Vieren is een diaken vertegenwoordigd. Op het gebied van jeugddiaconaat is er eveneens een diaken actief.
Verder is er een nauwe samenwerking met de werkgroep ZWO (zie aldaar) en met de ouderencommissie. Deze laatste organiseert activiteiten voor ouderen binnen de protestantse gemeente. Dit betreft onder meer een jaarlijks uitstapje, een gezellige middag en een gezamenlijke broodmaaltijd.
De vergaderingen
Op de diaconievergaderingen komen er naast organisatorische onderwerpen zaken aan de orde als bestemming van collectes, verzoeken om giften en dergelijke.
Ook worden de vergaderingen gebruikt om plaatselijke, regionale en landelijke diaconale activiteiten onder de aandacht te brengen van de medediakenen en doen de werkgroepleden verslag van hun activiteiten.
De geldstromen
Landelijk en plaatselijk is het afgelopen jaar nagedacht hoe de diaconale en de missionaire geldstromen gekanaliseerd zouden kunnen worden. In grote lijnen komt het er op neer dat er gesproken wordt over een diaconaal en een missionair aandeel. De termen plaatselijk en bovenplaatselijk zijn ingevoerd en er is een verdere verdeling ontstaan van diaconaat binnenland, diaconaat buitenland, missie binnenland [evangelisatie] en missie buitenland [zending].
De verschillende ambtsgroepen en commissies werken nauw samen en dragen de zorg voor een goede inning, afdracht en verantwoording van de gelden.

Reilen en zeilen van de diaconie
In de afgelopen jaren is het aantal diakenen behoorlijk geslonken.
Waren er kort na de federatievorming nog ongeveer 30 diakenen, nu zijn dat er na het aftreden van 4 diakenen in september 2006 nog slechts 11. Die afname is één van de redenen geweest waarom er op een andere manier naar het functioneren van de diaconie is gekeken.
Knelpunten
In de afgelopen maanden is een aantal praktische knelpunten opgelost:

Het college van kerkrentmeesters geeft de diaconie ondersteuning bij het afhandelen van de collectes in de diensten en het wegbrengen van het geld naar de bank.
De avondmaalsdiensten worden niet meer in beide kerkgebouwen tegelijkertijd gehouden. Dit maakt het mogelijk om met een kleiner aantal diakenen de diensten te verzorgen.
De leiding van de kindernevendienst verleent, net zoals dat in de Catharinakerk al gebruikelijk was, in de 10.00 u dienst van Op de Helte haar medewerking bij het avondmaal. Zij staan daar met de beker druivensap.

Voorstel
In het beleidsplan van de diaconie staat dat we in de toekomst toe willen naar een “functionele diaconie”.
Daarom is er een voorstel voor de kerkenraad geformuleerd om daadwerkelijk te komen tot een functionele diaconie en een taakverdeling binnen en buiten de gemeente.

De hoofdlijnen zijn:

  • De taken in de kerkdiensten zoals we die gewend zijn.
  • De afvaardiging van diakenen naar verschillende ambt- en werkgroepen in de gemeente.
  • Het werk op het diaconale erf in binnen- en buitenland. Wat het werk in het buitenland betreft, moet worden aangetekend dat de ZWO dit grotendeels voor haar rekening neemt, waarbij één van de diakenen is afgevaardigd naar de ZWO.
  • Het werk in de wijk wordt geleid door de ouderling, waarbij een diaken natuurlijk wel kan ondersteunen en de huidige diakenen zullen dat in deze overgangsfase ook zeker blijven doen. Het blijft voor een diaken belangrijk feeling te hebben met de gemeente en waar kan dat beter dan in het wijkwerk?
  • Voor specifieke diaconale vragen, zoals b.v. het aanvragen van stille hulp, zal er in ieder predikantswijk een diaken als aanspreekpunt fungeren. Het behandelen van deze aanvragen gebeurt onder strikte geheimhouding in het dagelijks bestuur van de diaconie.

Dit voorstel is in de kerkenraad aangenomen en hiermee willen we als diaconie het diaconale werk in uw en onze gemeente zo goed mogelijk gestalte geven.

Collectes
collectezakVooraf aan het collecteren tijdens de kerkdiensten wordt door de dienstdoende Diaken mededeling gedaan over de bestemming van de collectegelden. De bestemming wordt ook altijd vermeld bij de kerkdiensten voor de komende zondagen. 

Moderne knopen in collectezak
moderne knopenVroeger werden er misschien per ongeluk (of expres) wel eens knopen in de collectezak gedaan, tegenwoordig gaat het om heel andere dingen. Nu hebben we in onze gemeente het gebruik van kerkbonnen ingesteld, dus dat er blauwe, gele of zelfs groene bonnetjes gevonden worden is niet zo vreemd.
Maar we signaleren ook andere afwijkende dingen.
moderne knopen 2Een enkele keer betreft dat een kassabonnetje of ander waardeloos papiertje, maar vaker zijn het “vreemde munten”.
Bij het verwerken en het opbergen in de kluis valt het nog niet zo op, maar als het contante geld bij de bank gestort wordt dan wil de telmachine zich nog wel eens verslikken.
De eerste keer proberen we het gewoon nog eens, maar als dat niet helpt kijken we eens goed.
En dan is het interessant te ontdekken waar dat collectegeld vandaan komt.
De meeste keren blijkt het dan om oud “guldengeld” te gaan. Nog ergens in een vergeten hoekje of jaszak ontdekt, komt het zondags in de collectezak terecht.
moderne knopen 3Of een restant van een vakantie of ander verblijf in het buitenland. Engeland of Jordanië bijvoorbeeld. Of een consumptiemuntje; vinden we ook. Om u ook dit interessants te laten zien verzamelen we dit in een map.
moderne knopen 4Er zitten af en toe weer nieuwe, wellicht voor u interessante, munten in de map.
Mocht u belangstelling hebben, kom gerust vragen of neem contact met:
mw. J. Schutte-Vreke, secretaris - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


Landerijen
woarkhoesEr zijn veel (Hervormde) diaconieën met vermogen. Dit vermogen is veelal historisch bezit, verkregen uit legaten en giften. Zo was de diaconie van Roden tot eind 2005 in het bezit van ruim 10 hectare landbouwgrond aan de zuidzijde van het Leekstermeer.
Naast opbrengst uit pacht was het in een ver verleden ook een bron van werkgelegenheid voor dagloners, die na een dag van harde landarbeid konden eten in het Waerkhoes van de diaconieaan de Leutingerwoldeweg in Roden.
Hier liggen de koeien nog in de weiTwee generaties lang pachtte de familie de Vries, de huidige bewoners, de landerijen. De pensionering van Jan de Vries in 2001 bood de diaconie de gelegenheid tot het verkopen van het melkquotum dat op de landerijen rustte. Dat bracht in 2003 een bedrag van € 42.500,-- op. De familie Boer uit Nietap, die een bedrijf runde gebaseerd op de principes van het biologisch boeren, werd de nieuwe pachter. De diaconie kon op die manier niet alleen pacht ontvangen maar tevens een voorbeeldfunctie vervullen met betrekking tot het duurzaam en met respect voor de natuur beheren van haar landerijen. Omdat lang niet alle diakenen wisten waar nu precies de pacht vandaan kwam, is er op een mooie zomerse dag een fietstochtje georganiseerd langs het diaconale grondbezit.
Picknicken in de tuin bij boer Arjan BoerHet biologisch boerenArjen Boer runde niet alleen op een milieu- en diervriendelijke wijze zijn bedrijf, maar gaf daarover ook regelmatig, samen met zijn gezin, voorlichting.
Het gebied aan de zuidzijde van het Leekstermeer, echter, kwam in het “waterbergingsgebied” te liggen. De Provincie Drenthe en het Waterschap Noorderzijlvest hebben in 2004, via de Dienst Landelijkgebied, aangegeven de landerijen te willen aankopen in het kader van de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur en de waterberging in het Peizer- en Eelderdiepsysteem. De hoogte van het bod door de Dienst Landelijkgebied in combinatie met het gegeven dat de familie Boer hun bedrijf ging verplaatsten naar Enumatil heeft de diaconie doen besluiten al haar landerijen te verkopen. Dat leverde eind 2005 het bedrag van ruim € 280.000,-- op.
Het perceel grond dat verkocht isHoewel de diaconie met enige spijt een punt heeft gezet achter het beheren van eigen landerijen is zij nu in staat om andere zaken te doen met het geld. Een deel werd op de bank gezet om voor later te bepalen doelen levend geld achter de hand te hebben.
Verder werd € 75.000,-- omgezet in aandelen Oikocredit.