Administratieve vaardigheden gezocht

Het College van Kerkrentmeesters is belast met financiële en administratieve taken waarvoor op dit moment vacatures zijn. Middels dit bericht vragen wij dringend aandacht voor de opvolging van een aantal leden die deze taak reeds (te) lang hebben verricht. Mocht u zich geroepen voelen een bijdrage te leveren voor uw plaatselijke kerkgemeenschap, dan vragen wij u vriendelijk te reageren bij de hier ondergenoemde leden van de CvK.

De financiële en administratieve taken zijn op dit moment als volgt onderverdeeld:

  • De ledenadministrateur houdt het aantal leden van de gemeente bij op een landelijk administratief pakket. Ingaande 2017 zullen de automatische berichtgevingen van het bevolkingsregister stoppen. Daarom is een andere opzet nodig.
  • De bijdragenadministrateur registreert de toegezegde vrijwillige bijdragen op basis van de Actie Kerkbalans, verwerkt de ontvangen betalingen (geautomatiseerd) en verzorgt de incasso´s.
  • De administratie gebeurt met een landelijk pakket, gevoed door de ledenadministratie.
  • De financiële exploitatie van Op de Helte (met name facturering en inning) wordt bijgehouden op een afzonderlijke module. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om de facturering aan derden en de inning van de facturen.
  • De kerkelijke administratie als sluitstuk wordt bijgehouden door de administrateur. Het is de bedoeling dat ingaande 2016 deze administratie m.b.v. een extern pakket wordt gedaan. De administrateur zet de betalingen klaar, en voert deze uit nadat de penningmeester mandaat voor betaling heeft gegeven.
  • De coördinatie is bij de penningmeester, die tevens belast is met het financieel beleid, wat tot uitdrukking komt in het opstellen van de jaarlijkse exploitatiebegroting en de bewaking hiervan. Hij stelt tevens het jaarverslag op.De administratie wordt jaarlijks gecontroleerd door een controlecommissie.

Een eventuele herverdeling van de taken staat ter discussie.

Wanneer u zou willen meewerken, dan kunt u nadere inlichtingen krijgen bij:
De voorzitter van de Cvk, Louw Idema, T 5016569 - e-mail>>>
De penningmeester, Roel Valkema, T 5018758 - e-mail>>>

Terug>>>